west

[west] [west]

n. 西,西方;(某个国家、地区或地方的)西部;西方国家 (指美国、加拿大以及西欧、北欧和南欧诸国)(the West);(美国)西部(尤指密西西比河以西诸州)(the West, the west);<史>西方(国家)(与东欧前共产主义国家相对的欧洲和北美洲的非共产主义国家)(the West);(桥牌)坐在西首位置的人

adj. 西方的,向西的;(风)来自西方的;(用于国家、州和地区的名称中)西部的

adv. 向西方,朝西方;……以西

【名】 (West)(英、德、芬、瑞典)韦斯特(人名)

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-23 01:48:31 2023-03-23 01:24:57 2023-03-23 02:03:43 2023-03-23 01:52:28 2023-03-23 00:54:00 2023-03-23 01:30:38 2023-03-23 01:51:10 2023-03-23 02:31:41 2023-03-23 02:44:12 2023-03-23 01:01:18 2023-03-23 01:51:07 2023-03-23 00:55:37 2023-03-23 01:22:34 2023-03-23 03:06:25 2023-03-23 01:46:40 2023-03-23 01:53:28 2023-03-23 01:37:56 2023-03-23 00:58:08 2023-03-23 01:21:33 2023-03-23 02:43:24